Opšti uslovi poslovanja

1. Opšte

Opšti uslovi poslovanja su osnova za saradnju između CargoCore i korisnika.Nakon što ste pročitali i prihvatili odredbe i uslove, korisnik se slaže neopozivo i trajno sa bilo kakvim promenama u CargoCore uslovima i pristaje da deluje prema pravilima.Ukoliko se korisnik ne slaže sa promenama u uslovima, korisnik mora obavestiti o tome CargoCore da se povlači iz saradnje u pisanoj formi u roku od osam dana.

2. Predmet ugovora

Za redovno plaćanje CargoCore daje korisniku pravo na korišćenje programa (softvera) i pristup veb stranici.Program(softver), osim ako drugačije nije dogovoreno, omogućava korisniku da napravi ponudu za slobodan utovar robe i pregledanje ponuđenih slobodnih vozila u međunarodnom drumskom prevozu korišćenjem CargoCore baze podataka. Ova ponuda ne važi u slučaju da server koji CargoCore koristi ne radi zbog tehničkih ili drugih razloga koji su van kontrole CargoCore ili ako je nedostupan, ili ako je u toku održavanje koje se obavlja na serveru.

3. Autorsko pravo

Ovaj sajt je vlasništvo CargoCore i njegovih  ovlaštenih lica i zaštićen je autorskim pravima i pravima  intelektualne svojine. Nije dozvoljeno menjati informacije sa sajta, usluga, proizvoda ili softvera, snimanje, kopiranje, reprodukcija, izdavanje, dozvole, prodaju, distribuciju, objavljivati ili distribuirati bez pismene saglasnosti CargoCore. Dozvoljeno je  štampati stranice sa sajta u obimu neophodnom za korišćenje sajta.

 

4. Korisnička naknada

Korisnik plaća naknadu za 30 dana od dana fakturisanja, ali najkasnije 5 dana pre isteka  naloga klijenta. Fakture za ostale usluge koje pruža CargoCore odmah će biti ispostavljene.  Kada korisnik kasni sa isplatom preko 7 dana CargoCore može blokirati pristup bazi podataka.Naknada za usluge i kontra potraživanja su isključeni.

5. . Obaveze korisnika u okviru zaštite

Podaci za prijavu obezbeđeni od CargoCore moraju se čuvati na bezbednom mestu i ne dozvoliti pristup trećim stranama. Otkrivanje korisničkih prava i relevantnih podataka trećim licima koja nisu stranke, ili deluju na njih je zabranjeno.Korisnik mora da koristi sistem pravilno  da bi se izbeglo preterano opterećenje tehničke infrastrukture koja bi mogla uticati na bezbednost i funkcionalnost. Podaci o drugim korisnicima koji se pružaju od strane provajdera mogu se koristi samo od strane korisnika u svrhu oglašavnja usluge. Druge namene, kompletno ili delimično korišćenje podataka u bilo kom obliku je zabranjeno. Bilo koji sadržaj u obliku teksta, slike ili drugom digitalnom obliku u okviru domena na berzi utovara podležu autorskim pravima provajdera. Druge namene, štampanom ili digitalnom obliku, kao i opis jedne ili više strana u okvirima ili tehničkog olakšavanja opisa, je zabranjeno. Automatsko preuzimanje podataka  dobijeni na osnovu gore navedenih domena je moguće samo od strane softverskog interfejsa instaliranog za ovu namenu.

6. Garancije i odgovornost

CargoCore garantuje da je softver namenjen isključivo za potrebe navedene u uputstvu za upotrebu. Sve ostalo su samo neobavezujuće preporuke. CargoCore posebno ne garantuje za tačnost podataka unetih od strane drugih korisnika ili kompatibilnosti softvera  koji korisnici koriste. CargoCore nije odgovoran za štetu koju pretrpi korisnik  kroz svesni nemar ili nepažnju. CargoCore nije odgovoran za štetu korisnicima koju prouzrokuje jedan drugome. Korisnik nema nikakve finansijske zahteve prema CargoCore u slučaju da korisnik ne koristi softver u skladu sa ovim odredbama. CargoCore nije odgovoran za zlonamernog softvera ili virusa, koji su postavljeni na korisničkoj platformi od strane korisnika, ili se prenose na vašu ponudu priloge ili opise. Korisnik je direktno odgovoran zbog činjenice da širi zlonamerne softverske viruse.

7. Pritužbe korisnika

U slučaju da CargoCore prima informacije o korisnicima koji  namerno ili iz nehata ne poštuju obaveze koje proističu iz ugovora o prevozu, CargoCore ima pravo, ali ne i obavezu da se bavi pritužbama i da obavesti oštećenog. CargoCore ima posebno odeljenje  koje se bavi žalbama i prigovorima. CargoCore može da prijavi svoja saznanja korisnicima preko Interneta i da ih sačuva u bazi podataka.

8. Trajanje ugovora, raskid, završna odredba

Korisnik ima pravo da koristi CargoCore berzu utovara besplatno u trajanju od 30 dana nakon registracije.Ugovorni odnos počinje kada korisnik prihvati uslove korišćenja prikazane na sajtu CargoCore. Sporazum važi 30 dana, a produžen je za još 30 dana ukoliko nijedna strana ne raskine ugovor. U toku trajanja ugovora, obe strane imaju pravo da odmah raskinu ugovor. Provajder zadržava pravo da onemogući  pristup berzi utovara u slučaju kršenja ugovornih obaveza i kršenja standarda ponašanja navedenih  u ugovoru. Ovo se posebno primenjuje  u slučaju netačnih ili nepotpunih podataka, ponavljanja  i neovlašćenog unosa , kašnjenja ili refundacije, tehnički proces poremećaja, umanjenja prava i interesa drugih korisnika, Otvaranje stečajnog postupka u odnosu na korisnika ili druge imovine, razloge značajne za raskid. Za potrebe veće pravne zaštite CargoCore može naknadno poslati ugovor do korisnika za potpisivanje, a korisnik je dužan da ga vrati potpisane i pečatirane u propisanom roku.Pravo na korišćenje važi od dana upisa u CargoCore online razmenu robe u takvom trenutku kao sporazum do raskida ugovora. U slučaju raskida ugovora, korisnik je dužan da se uzdrži od upotrebe softvera. CargoCore  može unijeti obaveštenje u vezi sa raskidom ugovora u bazu podataka.

Jezik: