Regulamin

1. Warunki wstępne

Ogólne Warunki Umowy są podstawą współpracy między CargoCore a użytkownikiem. Po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków określonych poniżej, użytkownik nieodwołalnie i trwale wyraża zgodę na wszelkie zmiany warunków CargoCore i zobowiązuje się do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli użytkownik nie zgadza się ze zmianami warunków musi ogłosić odstąpienie od wspólpracy CargoCore, na piśmie lub e-mailem w ciągu ośmiu dni.

2. Przedmiot umowy

Dla stałych płatności CargoCore daje użytkownikowi prawo do korzystania z oprogramowania i dostępu do strony internetowej.Oprogramowanie, chyba że umówiono się inaczej, umozliwia użytkownikowi bezpłatne wpisywanie ładunków oraz pojazdów oraz przeglądanie ofert pojazdów oraz ładunków w międzynarodowym transporcie drogowym z bazy CargoCore. Ta oferta nie jest ważna, jeżeli serwer CargoCore jest niedostępny z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych z powodu prac serwisowych.

3. Prawo autorskie

Ta strona internetowa jest własnością CargoCore lub jej dostawców i jest chroniona prawem autorskim i intelektualnych praw własności. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, przechowywać, reprodukować, wynajmować, wydzierżawiać, udzielać licencji, rozpowszechniać, sprzedawać lub rozpowszechniać jakichkolwiek informacji, usług czy produktow. Użytkownik nie może pobrać oprogramowania ze strony internetowej bez pisemnej zgody CargoCore. Udziela się zgody na drukowanie stron z witryny internetowej w stopniu niezbędnym do korzystania z witryny internetowej.

4. Opłata wnoszona przez użytkownika

Użytkownik płaci opłatę użytkownika na okres 30 dni na podstawie faktury, nie później niż 5 dni przed końcem ważności konta klienta. Faktury za inne usługi świadczone CargoCore potrzeba regulować natychmiast. Jeśli użytkownik zalega z płatnością powyżej 7 dni może rozwiązać CargoCore dostęp do bazy danych.Odszkodowanie za usługi i wzajemne roszczenia są wykluczone.

5. Obowiązki użytkowników w ramach opieki

Dane do zalogowania CargoCore muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu bez dostępu osobom trzecim. Ujawnienie praw użytkowników i podawanie informacji osobom postrąnnym, które nie są stronami,lub działanie na nich jest zabronione. Użytkownik musi korzystać z systemu prawidłowo  aby unikać nadmiernego obciążenia  infrastruktury technicznej, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność. Dane innych użytkowników, które są od dostawcy, użytkownik może używać tylko do użytku reklamowanego serwisu. Inne zastosowania, pełne lub częściowe wykorzystanie danych w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Wszelkie treści w postaci tekstu,obrazu lub innej postaci cyfrowej w ramach domeny giełdy ładunkowej podlegają  prawom autorskim. Inne zastosowania, drukowane w postaci cyfrowej, a także odpis jednej lub więcej stron w ramkach lub technicznych ułatwienia tego opisu, jest zabronione. Automatyczne dane dostarczone na podstawie powyższych domen jest możliwe tylko przez oprogramowanie zainstalowane w tym celu.

6. Gwarancja i odpowiedzialność

CargoCore zapewnia, że oprogramowanie przeznaczone jest wyłącznie do celów określonych w instrukcji obsługi. Wszystko inne jest jedynie niewiążącym zaleceniem. CargoCore nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzonych przez innych użytkowników lub zgodność oprogramowania, które wykorzystuje użytkownik. CargoCore nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez użytkowników przypadkowo lub w wyniku zaniedbania . CargoCore nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez  użytkowników między sobą. Uzytkownik zwalnia  CargoCore z odpowiedzialności finansowej poniesionych jeśli użytkownik nie korzysta z oprogramowania zgodnie z tymi przepisami. CargoCore nie odpowiada za niebespieczne oprogramowanie lub wirusy, które zostały przesłane do platformy przez użytkownika lub przekazane w załączniku, oraz ich dalsze rozprzestrzenianie się. Użytkownik jest bezpośrednio odpowiedzialny za zapewnienie, że niesie szkodliwe oprogramowanie (wirusy).

7. Skargi użytkowników

W przypadku CargoCore otrzymuje informacje o użytkownikach, którzy umyślnie lub przez niedbalstwo nie przestrzegają obowiązków wynikających z umów przewozu, jest CargoCore prawem ale nie obowiązkiem rozpatrywanie skarg oraz informowanie stronę poszkodowaną. CargoCore ma specjalny dział do rozpatrywania skarg i zastrzeżeń. CargoCore może zgłaszać swoje wnioski do użytkownikom za pośrednictwem Internetu i zapisać je do bazy danych.

8. Okres trwania umowy, wypowiedzenia, postanowienia końcowe

Użytkownik ma prawo do posługiwania się  on line giełdą ładunkową CargoCore za darmo przez 30 dni po rejestracji. Związek umowny rozpoczyna przyjęcie warunków umieszczonych na stronie internetowej oraz w rejestracji. Umowa jest ważna przez 30 dni, a jeśli żadna ze stron nie wypowie umowy nadal trwa. W tym okresie obie strony mają prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do   zablokowania dostępu do giełdy transportowej w przypadku naruszenia warunków i naruszania norm postępowania zawartych w niniejszej umowie. Szczególnie  w przypadku nieprawidłowych lub niekompletnych danych, powtarzających się niekąpletnych wpisów, opóźnienia płatnosci lub zwrotu pieniędzy, niszczenia praw i interesów innych użytkowników, inicjowania postępowania lub innych istotnych przyczyn wypowiedzenia umowy. W celu wzmocnienia ochrony prawnejCargoCore może wysłać użytkownikowi do podpisania umowy. Użytkownik jest zobowiązany przesłać z powrotem podpisane i opieczętowane dokumenty w przewidzianym terminie. Prawo do używania obowiązuje od dnia wejścia na CargoCore online giełdę transportową na okres do zakończonia umowy. W przypadku wypowiedzenia, użytkownik musi zaprzestać korzystania z oprogramowania. CargoCore może wprowadzić informację dotyczącą zakończenia tej umowy do bazy danych.


Język: