Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky jsou základem pro spolupráci mezi společností CargoCore a uživatelem. Po přečtení a přijetí podmínek uvedených níže uživatel neodvolatelně a trvale poskytuje souhlas s jakýmikoliv změnami podmínek CargoCore a zavazuje se jednat v souladu se stávajícími předpisy. V případě, že uživatel nesouhlasí se změnami v podmínkách, je povinen oznámit odstoupení od spolupráce společnosti CargoCore, a to písemně nebo e-mailem do osmi dnů.

 

2. Předmět smlouvy

Pro pravidelné platby CargoCore poskytuje uživateli právo k užívání softwaru a přístup k webové stránce. Uvedený software, není-li dohodnuto jinak, umožňuje uživateli, aby nabízel zdarma nabídky nákladů a vozidel a prohlížel nabízená vozidla a náklady pro mezinárodní silniční dopravu pomocí CargoCore databáze. Tato nabídka není platná, pokud server CargoCore není v provozu z technických nebo jiných důvodů, které nemůže ovlivnit CargoCore a pokud není k dispozici z důvodu údržby serveru.

 

3. Autorské právo

Tato webová stránka je majetkem společnosti CargoCore nebo jejích poskytovatelů, a je chráněna autorskými právy a právy duševního vlastnictví. Je zakázáno upravovat, kopírovat, ukládat, množit, pronajímat, licencovat, distribuovat, prodávat nebo dát do oběhu jakékoli informace, služby, produkty nebo software získaný z webových stránek bez písemné autorizace společnosti CargoCore. Je povoleno vytisknout stránky z webové stránky v rozsahu nezbytně nutné pro používání webové stránky.

 

4. Uživatelský poplatek

Uživatel platí uživatelský poplatek za 30 dní na základě faktury nejpozději 5 dní před vypršením klientského účtu. Faktury za další služby poskytované CargoCore je třeba vyrovnat okamžitě. Pokud je uživatel v prodlení s uskutečněním platby o více než 7 dní, CargoCore je oprávněn ukončit přístup k databázi. Náhrada za služby a protinároky jsou vyloučeny.

 

5. Povinnosti uživatelů v rámci péče

Přihlašovací údaje poskytnuté CargoCore musí být uchovávány na bezpečném místě a nesmí být umožněny přístupu třetím osobám. Zveřejnění uživatelských práv a příslušné údaje třetím stranám, která nejsou smluvními stranami, nebo jednání o nich, je zakázáno. Uživatel musí používat systém odpovídajícím způsobem a musí se vyvarovat nadměrnému zatížení technické infrastruktury, které by mohly mít vliv na bezpečnost a funkčnost. Data jiných uživatelů, která jsou od poskytovatele, může použít pouze uživatel pro účely použití v inzerované službě. Další využití, úplné nebo částečné využívání údajů v jakékoli formě, je zakázáno. Jakýkoli obsah v textové podobě, obrázek nebo v jiné digitální podobě v rámci domény burzy nákladů, jsou předmětem autorských práv poskytovatele. Další využití, tištěné nebo digitální podoby, stejně jako popis jednoho nebo více stránek do rámců či technické usnadnění tohoto popisu, je zakázáno. Automatický přenos dat poskytovaný na základě výše uvedené domény je pouze umožněn pomocí softwarového rozhraní instalovaného pro tento účel.

6. Záruka a odpovědnost
CargoCore zaručuje, že software slouží výhradně k účelu uvedenému v návodu k použití. Všechno ostatní jsou pouze nezávazná doporučení. CargoCore neručí za správnost údajů vložených jinými uživateli nebo kompatibilitu softwaru využívající uživateli. CargoCore není zodpovědný za škody vzniklé uživatelům neúmyslně nebo vědomou nedbalostí. CargoCore není zodpovědný za škody, které způsobí uživatelé jeden druhému. Uživatel zprošťuje CargoCore z finanční odpovědnosti vzniklé v případě, že uživatel nebude používat software v souladu s těmito ustanoveními. CargoCore nenese odpovědnost za škodlivý software nebo viry, které jsou nahrány na uživatelskou platformu uživatele nebo přenášeny v nabídce přílohou a popisem, z kterých se dále šíří. Uživatel je přímo odpovědný za to, že přenáší škodlivý software (vir).

 

7. Uživatelské stížnosti

V případě, že CargoCore obdrží informace o uživateli, který úmyslně nebo z nedbalosti nerespektuje závazky vyplývající z přepravních smluv, je CargoCore oprávněn, nikoli však povinen se zabývat stížnostmi a informovat poškozeného. CargoCore má zvláštní oddělení pro řešení stížností a námitek. CargoCore může informovat o svých zjištěních uživatele prostřednictvím internetu a uložit je do databáze.

 

8. Doba trvání smlouvy, ukončení, závěrečná ustanovení

Uživatel má právo používat on-line CargoCore burzu nákladů zdarma po dobu 30 dní po registraci. Smluvní vztah začíná akceptováním obchodních podmínek zobrazených na webových stránkách a v registraci. Dohoda je platná po dobu 30 dnů, a pokud ani jedna strana smlouvu nevypoví, stále trvá. Během tohoto období mají obě strany právo okamžitě ukončit smlouvu. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit přístup na burzu nákladů v případě porušení povinností vůči podmínkám a porušování normy chování uvedených v této dohodě. Zvláště platí v případě nesprávných nebo neúplných dat, opakovaných a neoprávněných záznamů, zpoždění nebo vrácení peněz, rušení technických postupů, poškození práv a zájmů ostatních uživatelů, zahájení insolvenčního řízení ve vztahu k majetku uživatele nebo jiných významných důvodů pro ukončení. Za účelem posílení právní ochrany CargoCore může následně poslat souhlas uživateli k podpisu a ten je povinen souhlas poslat zpět s podpisem a razítkem v rámci stanoveného termínu. Nárok k využívání je platný ode dne zápisu do CargoCore on-line burzy nákladů po dobu, dokud není dohoda ukončena. V případě ukončení smlouvy je uživatel povinen přestat používat software. CargoCore může zadat upozornění týkající se ukončení této smlouvy do databáze.


Jazyk: