Търговски условия

1. Уводни постановления

Общите търговски условия (по-долу само регламент) се явяват основа за сътрудничество между фирма CargoCore и потребителя. След прочитане и приемане на долупосочения регламент, потребителят дава своето окончателно и постоянно съгласие с каквито и да било промени на регламента на CargoCore и се задължава да постъпва съгласно настоящия регламент. Ако потребителят не е съгласен с промяната на регламента, е задължен да информира фирма CargoCore за оттеглянето си, при това писмено или с електронно писмо (e-mail) в срок от осем дни.

2. Предмет на договора

Срещу абонаментна такса CargoCore предоставя на потребителя правото да ползва софтуера и достъп до интернетовата страница. Посоченият софтуер дава възможност на потребителя с помощта на базата данни на CargoCore да публикува безплатно обяви за товари и превозни средства и да преглежда обявите за такива в областта на международния транспорт. Предлаганата услуга е невалидна ако сървърът CargoCore не работи по технически или други причини, на които CargoCore не може да повлияе или поради поддръжка на сървъра.

3. Авторско право

Тази интернетова страница е собственост на фирма CargoCore или на нейните администратори (лицензодатели). Всички авторски права и правото на интелектуална собственост са запазени. Забранено е да се оправя, копира, съхранява, размножава, дава под наем, лицензира, разпространява или пуска в обръщение каквато и да било информация, услуги, продукти или софтуер получени чрез интернетовата страница без писменото съгласие на фирма CargoCore. Разрешава се отпечатвнето на страници от сайта в размер, неминуемо необходим за използването на интернетовата страница.

4. Абонаментна такса

Потребителят плаща абонаментна такса за 30 дни въз основа на издадена фактура най-късно 5 дни преди изтичането на абонамента. Фактурите за други услуги предоставяни от CargoCore е необходимо да бъдат погасени веднага. CargoCore си запазва правото да прекрати достъпа до базата данни, ако потребителят закъснее с плащането повече от 7 дни.

5. Задължения на потребителя относно защита на данните

Регистрационните данни трябва да бъдат съхранявани на безопасно място и не трябва трети лица да имат достъп до тях. Огласяването на потребителските права и съответните данни на трети лица, които не са страна по договора или тяхното коментиране, е забранено. Потребителят е задължен да използва системата по регламентирания начин и да избягва прекаленото натоварване на техническите инфраструктури, които биха могли да влияят на нейната безопастност и функционалност. Потребителят може да използва данните на други потребители, получени от администратора (лицензодателя) само за целта на обявената услуга. Друго, пълно или частично, използване на данните, в каквато и да било форма, е забранено. Всяко съдържание във вид на картина, текстово или друго дигитално изображение в рамките на сайта на товарната борса, е предмет на авторско право на администратора (лицензодателя). Всяко друго използване на хартиен носител или в дигитална форма е забранено. Експортирането на данни от базата данни на администратора (лицензодателя) е разрешено само с помощта на софтуеров интерфейс, инсталиран за тази цел.

6. Гаранция и отговорност

CargoCore гарантира, че софтуерът може да бъде използван само за целите, посочени в упътването. Всичко останало са само неангажиращи препоръки. CargoCore не гарантира за истинността на данните, въведени от други потребители или за съвместимостта на софтуера, който потребителят използва. CargoCore не носи отговорност за вреди, възникнали на потребителите в резултат на съзнателна или непреднамерена немарливост. CargoCore не носи отговорност за вреди, които потребителите си причиняват един на друг. Потребителят освобождава CargoCore от отговорност при вреда, възникнала в случай, че потребителят не използва софтуера съгласно този регламент. CargoCore не носи отговорност за опасен софтуер или за вируси, които са записани в потребителския профил или са пренесени с офертата и се разпространяват по този начин. Потребителят е лично отговорен за пренасянето на опасен софтуер (вирус).

7. Оплаквания на потребителите

В случай че, CargoCore получи информация относно потребител, който умишлено или поради немарливост нарушава задълженията, произлизащи от превозваческите договори, има право, без да е задължена, да разгледа оплакването и да информира пострадалия. CargoCore разполага със специален отдел за уреждане на оплаквания и забележки. CargoCore може да информира потребителите за резултатите от разследването посредством интернет и да съхрани тези резултати в своята база данни.

8. Времетраене на договора, прекратяване на договора, заключителни постановления

Потребителят има право да използва онлайн-товарната борса на фирма CargoCore безплатно в продължение на 30 дни след регистрацията. Договорните отношения започват с приемането на търговските условия, отразени в интернетовата страница и регистрацията. Договорът е валиден в продължение на 30 дни и ако нито една от страните не го прекрати, продължава да е валиден. През този период и двете страни имат право веднага да прекъснат договора. Администраторът (лицензодателят) си запазва правото да прекрати достъпа до товарната борса, ако бъдат нарушени условията на регламента и нормите на поведение, посочени в този договор. Това важи особено в случай на неправилни или непълни данни, повтарящи се и неразрешени записи, закъснение или връщане на пари, смущаване на технологичните процеси, нарушаване правата и интересите на останалите потребители, започване на съдебен процес в резултат на банкрута на потребителя или други важни доводи за прекратяване на договора. Впоследствие, с цел подсилване на юридическата защита, CargoCore може да изпрати на потребителя документ, с който да изиска неговото писмено съгласие с регламента, при което потребителят е задължен да върне документа с подпис и печат в рамките на определения срок. Правото на ползване е валидно от деня на записване в онлайн-товарната борса и трае до прекратяването на договора. След прекратяване на договора, потребителят няма право да използва софтуера. CargoCore може да публикува известие относно прекратяването на този договор в базата данни.


Език: